Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE    

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 października 2017 r. o godz. 8:30

 

w sali nr D-28 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Krakowie przy
ul. Chemieleniec 4, stanowiącej własność dłużnika Łukasz Fedko, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00325849/2.

Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 115, 116, 117, 118 objętej KW 213599 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku
z którego lokal został wydzielony w 6780/1320813 częściach. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,80 m2 położony jest na parterze budynku wielorodzinnego i składa się
z przedpokoju, dwóch pokoi, pokoju dziennego z kuchnią oraz dwóch łazienek.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 407 557,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 305 667,75 zł.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 40 755,70 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, oraz sygnaturę Km 86/16).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.