Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2017 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kraków-Podgórze, ul. Łużycka 43/39, stanowiącego przedmiot współwłasności majątkowej małżeńskiej (…). Ograniczone prawo rzeczowe posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie
nr KR1P/00306293/0.

Lokal o powierzchni 56,80 m2 znajduje się na 2 kondygnacji składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju.

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę 258 703,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 172 468,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę: 25 870,30 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001

w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 1612/14) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.