Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 lutego 2018 r. o 13:45

 

w sali D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 110 przy ul. Matematyków Krakowskich 145, tj. działki ew. nr 21/4 o pow. 1 483 m2, zabudowanej piwnicami
z częścią parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00088918/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 350 454,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 262 840,05 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 35 045,40 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji
(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 536/16).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.