Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26  marca 2018 r. o 10:00

 

w sali D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny położony w miejscowości Kraków przy ul. Turniejowej 69A/6, stanowiącej własność dłużnika: (...). Nieruchomość lokalowa posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00361367/3 z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 2265/100000 częściach (numer księgi wieczystej z której wyodrębniono lokal KR1P/00281887/9). Egzekwowany lokal mieszkalny znajduje się na II kondygnacji (I piętro), lokal składa się z hallu, łazienki, pokoju, garderoby, łączna powierzchnia lokalu 30,71 m2.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 190 625,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 142 968,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 19 062,50 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 1090/15 oraz numer księgi wieczystej nieruchomości dla której licytant wpłaca wadium).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.