Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak na podstawie art. 1013(6) kpc w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26  marca 2018 r. o 12:30

 

w kancelarii komornika mieszczącej się w Krakowie, ul. Ślusarska 8/LU4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 3/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiący własność dłużnika: (...), tj. działka stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową, położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb nr 3, przy ul. Zdzisława Jachimeckiego i Bobrowej, składająca się z działki ewidencyjnej nr 98/5 o pow. 298 m2 – stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00254124/5.

 

Wartość udziału oszacowana jest na kwotę 15 135,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 11 351,25 zł.

Stosownie do art. 867 (1) kpc, przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 1 513,50 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na dzień przed wyznaczonym dniem licytacji (w tytule przelewu należy podać dane wpłacającego, oraz sygn. sprawy Km 1109/11).