Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 kwietnia 2018 r. o 14:00

 

w sali D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu przy ul. Domagały, działka ew. nr 3/163 o pow. 3 567 m2 oraz 3/164 o pow. 347 m2, zabudowanych budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym. Prawo użytkowania wieczystego przysługuje: (...). Dla przedmiotowej nieruchomości została założona Księga Wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KW KR1P/00196948/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5 563 290,00 zł, cena brutto zawierająca podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży który w dniu obwieszczenia wynosi 23% (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) cena netto 4 523 000,00 zł + 23% podatku VAT (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 4 172 467,50 zł cena brutto zawierająca 23 % podatku VAT (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), cena netto 3 392 250,00 zł + 23 % podatku VAT (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 556 329,00 zł cena brutto zawierająca 23% podatku VAT (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) cena netto 452 300,00 zł + 23% podatku VAT (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 2063/10). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.