Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

 

w sali nr D-42 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  dz. ew. nr 238/1 o pow. 5238, położonej w Krakowie-Podgórzu, obr. 92 dzielnica Wróblowice w rejonie ulic Herbowej i Bochenka, przecznica ul. Myślenickiej, stanowiącej własność  Grzegorza Graczyk zgodnie z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości o nr KR1P/00170676/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Prawomocnym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2009 r. uzupełniony wyrokiem z dnia 10 września 2010 r. sygn.. akt I C 1467/08 Sąd Okręgowy w Krakowie uznał za bezskuteczną z dnia 5 marca 2008 r. sprzedaży przez  dłużnika (...) ww. nieruchomości.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 222 743,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 167 057,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 22 274,30 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 472/11 z dopiskiem wadium).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.