Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE    

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 lipca 2017 r. o godz. 12:45

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 25, składającej się z działek ew. nr 82 o pow. 1 354 m2 i 83 o pow. 537 m2, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00340223/9.

Szczegółowy operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się  do wglądu w biurze komornika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 114 672,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 76 448,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11 467,20 zł.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, oraz sygnaturę Km 565/15, wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.