Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 listopada 2018 r. o godz. 8:30

 

w sali nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej pow. 740 m2,  położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb nr 28, przy ul. Żołnierskiej 17, stanowiącej własność dłużnika: (...), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00163444/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 731 728,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 548 796,00 zł.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 73 172,80 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 736/15).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.